RODO

EUROWAGON - wynajem wagonów / rental freight cars

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA I JEGO REPREZENTANTÓW

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EUROWAGON sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Rzemieślniczej 85, 62-081 Baranowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000692811 („EUROWAGON”)

KONTAKT

Można z nami skontaktować się:

  • pocztą, na adres: EUROWAGON sp. z o.o., pl. Andersa 7, 61-894 Poznań
  • przez e-mail: contact@euro-wagon.com.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, a w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z koordynatorem ds. ochrony danych na adres e-mail: rodo@euro-wagon.com.

CELE, PODSTAWY I KATEGORIE DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy, w związku z którą dane zostały pozyskane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • dochodzenia roszczeń i obrony praw EUROWAGON sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących EUROWAGON sp. z o.o. Uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • podatkowym, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do czasu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wynikającego z zawartej umowy, jak również w celach rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, przez określony w tych przepisach okres przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów rachunkowych.

ODBIORCY I PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT oraz usług finansowo-ubezpieczeniowych mających siedzibę w Polsce lub obszarze EOG. Jeśli Państwa dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom spoza EOG, poinformujemy o tym fakcie. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

PANA/PANI PRAWA

Podanie nam Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a bez ich podania realizacja umowy będzie niemożliwa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie koliduje to z realizacją umowy lub wykonywania przez EUROWAGON obowiązków wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteś zainteresowany wynajęciem wagonów?
Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz zapytania.